ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे प्रोफाइलसई भोरे-पाटील

उप विभागीय पोलीस अधिकारी हवेली विभाग

९४२१९७२५२२

श्री. गजानन टोम्पे

उप विभागीय पोलीस अधिकारी खेड विभाग

९५४५५५५५०५

दिपाली खन्ना

उप विभागीय पोलीस अधिकारी जुन्नर विभाग

७२१९३१४४३२